{"total":403,"stores": [ {"name":"Công ty cổ phần Danaco Quảng Nam","web_address":"195 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, Tp. HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7839.434344233335!2d106.66872500000001!3d10.756267!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752efb125eddd3%3A0x3fd637b9f1d246c1!2zMTk1IEFuIETGsMahbmcgVsawxqFuZywgUGjGsOG7nW5nIDgsIFF14bqtbiA1LCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1549936868314","district_code":"QUAN5","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Công ty cổ phần Danaco Quảng Nam","web_address":"197-199 Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.2709962541576!2d108.20770151422369!3d16.051421144179987!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219b9a39c7aed%3A0xd2826f60436a58e7!2zMTk3IEzDqiDEkMOsbmggTMO9LCBIw7JhIFRodeG6rW4gTmFtLCBI4bqjaSBDaMOidSwgxJDDoCBO4bq1bmcgNTUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1550129745386","district_code":"QUANHAICHAU","province_code":"DANANG"},{"name":"Công ty cổ phần Danaco Quảng Nam","web_address":"Thửa đất số 662, tờ bản đồ số 9, Xã Tam Ngọc, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30753.370133204782!2d108.46791008286354!3d15.528946809074805!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169c32496101811%3A0x4217f003f59106e1!2zVGFtIE5n4buNYywgVGFtIEvhu7MsIFF1YW5nIE5hbSBQcm92aW5jZSwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1551146451850","district_code":"THANHPHOTAMKY","province_code":"QUANGNAM"}] }